قیمت تمام شده و بسته بندی مقوایی

قیمت دغدغه مشترک

قیمت، دغدغه مشترک میان خریدار و فروشنده محصول است.

با پذیرش این مقدمه، اهمیت قیمت بسته بندی برای ما آشکار خواهد شد. یکی از روندهای تاثیرگذار و مهم در صنعت که در زنجیره تامین قیمت تمام شده محصول را تحت تاثیر قرار میدهد قیمت بسته است.

در صنعت بسته بندی نیز موضوع تامین مواد اولیه مسئله ای قابل تامل می باشد. به عبارت دیگر، خود صنعت بسته بندی نیز با بهای تمام شده ای روبرو خواهد بود که ناشی از فرایند تولید و هزینه تامین مواد اولیه است. بررسی مولفه های موثر بر قیمت تمام شده مستلزم یادداشت جداگانه ای است.

بهای تمام شده

هیچ تولید کننده‌ای نمی تواند بدون دسترسی منطقی و نسبتا واضح به عناصر و عوامل پایه ای که محصول نهایی آن را می سازد نمی تواند در بازار رقابتی دوام بیاورد. به طور كلی قیمت تمام شده می‌تواند ناشی از عواملی مانند قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری نیروی كار، مصرف انرژی، نرخ بهره تسهیلات مالی، تعداد شیفت‌های كاری تولید و مواردی از این قبیل باشد.

اینفوگرافی قیمت تمام شده
اینفوگرافی قیمت تمام شده

هر یك از عوامل یادشده می‌توانند تاثیر مستقیمی بر بهاء تمام‌شده محصول نهایی داشته باشند. شناسایی و ارائه راهكارهای تاثیرگذار بر هر عامل می‌بایست در فرآیند كاهش بهاء تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و در واقع كل مراحل زنجیره ارزش یك كالا به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و تجویزات بر اساس اولویت‌ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.

هزینه فعالیت قانونی

البته رکن دیگر قیمت تمام شده را باید هزینه های قانونی تولید دانست. کافی است شما بخواهید به عنوان یک شخص حقوقی رسمی و با دفاتر قانونی فعالیت نمایید، آنگاه هزینه انسانی در تامین کارشناسان مالی و بیمه و همچنین هزینه های قانونی نظیر مالیات، کسور تامین اجتماعی و امثالهم را نیز باید در هزینه نهایی خود محاسبه کنید و اینجاست که فعالیتهای غیررسمی و خارج دفاتر قانونی برای تولید کنندگان متفرقه به یک مزیت تبدیل می شود! و این یعنی تشویق به قانون گریزی.

جمعی بندی آنکه هزینه بسته بندی اگرچه خود به عنوان یکی از هزینه های لجستیکی در جریان تامین شناخته میشود اما از منظر دیگر، خود وابسته به مولفه های متعددی است که در نهایت به یک جعبه یا کارتن گران ختم خواهد گردید.